آگهی فراخوان خاطره نویسی نوبت دوم

بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترم بنیاد فرزانگان برنادلان همدان میرساند از آنجائیکه در نظر است باشگاه خبر نگاران سالمند راه اندازی شود لذا در این راستا هیئت مدیره مدتی پیش با یکی از خبر نگاران فعال در سطح شهر همدان مذاکراتی انجام و مقرر گردیده این طرح ابتدا با استفاده از خاطراتی که اعضاء در طول خدمت و زندگیشان داشتند آغاز شود لذا ازاعضاء محترم بنیاد و سایر عزیزان که مایل به همکاری هستند تقاضا میشود چنانچه مورد مناسبی از خود ویا دوستان و یا وابستگان دارند مرقوم فرموده واز طریق سایت بنیاد فرزانگان برنادلان همدان ویا به دفتر بنیاد جهت برسی ودرج در وب سایت بنیادفرزانگان و یا هفته نامه های محلی همدان ارسال فرمایند. با تشکر

بنیاد فرزانگان برنادلان همدان