ایجاد ارتباط فرهنگی بین مادر بزرگها و پدر بزرگها با نوه ها

در تاریخ ۱۴ آبانماه جاری پیرو هماهنگیهای بعمل آمده و در جهت ایجاد ارتباط فرهنگی بین نسلی و در راستای جلسات قبلی در دفتر مدیر کل بهزیستی استان همدان و دفتر بنیاد فرزانگان جلسه ای با حضور مدیران مهد کودک ها و مربیان مهدها با تعدادی از اعضاء بنیاد فرزانگان که دارای تجاربی در زمینه های آموزشی و فرهنگی بخصوص تربیت نونهالان دارند تشکیل شد. ودر مورد نحوه همکاری برای ایجاد ارتباط بین نسل اول و نسل سومی ها همفکری و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر شد جهت انتقال فرهنگها و سنن ملی و بومی و آداب و رسوم به کودکان برنامه ریزی و شیوه نامه ای تنظیم و بوسیله هر گروه بمورد اجرا قرار داده شود.