هدف کلی :

تاسیس بنیاد فرزانگان  یا به عبارت دیگرموسسه مردمی ،  فرهنگی هنری ، ورزشی موجب بازیافتن      روحیه شاد و پرنشاط درسالمندان و زمینه پرکردن اوقات فراغت و در نتیجه ارتقاء سلامت جسمی و روانی و احتماعی و معنوی آنان را فراهم خواهد آورد .

 

اهداف جزیی  :

ا – تکریم جایگاه سالمندان    .

۲ – ارتقاء کیفیت سلامت جسمی و روانی  اجتماعی  و معنوی  سالمندان

۳- فراهم نمودن  زمینه تعامل عاطفی و روانی سالمندان با  خانواده و جامعه    

۴ – فراهم سازی زمینه نشاط و شور  اجتماعی   

۵- ایجاد فضای مناسب  برای حضور و مشارکت  خانواده  های سالمندان در عرصه  مراقبت و توانمند سازی سالمندان   

۶ – ترویج روحیه  شادی و انبساط خاطر در سالمندان   

۷ – برنامه ریزی برای  پر کردن   اوقات فراغت سالمندان  

۸ – تقویت  هویت  فرهنگی و سالمسازی  بستر  فرهنگی  و هنری و ورزشی   

۹ – آموزشهای هنری و فرهنگی و تقویت روحیه خود باوری  

۱۰ – تشویق به فعالیت در مشارکت های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی  بمنظور   خارج نمودن سالمندان از انزوای اجتماعی