تعامل با سازمانها

* سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان با در اختیارقرار دادن رایگان سالن آمفی تاتر مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا در عصر پنجشنبه هر هفته بمدت دو ساعت همکاری شایسته ای با این بنیاد داشته است.

* آموزش و پرورش استان همدان بادر اختیار قرار دادن کم بهاء سالن امور تربیتی دانش آموزی در طول هفته بمدت شش ساعت در روزکمک موثری در اهداف ورزشی بنیاد ایفا نموده است .

* اداره کل کار و تامین اجتماعی سالن باشگاه کارگران را با قیمت مناسب در اختیار آقایان ورزشکار سالمند جهت ورزشهای والیبال ، تنیس روی میز و بدن سازی قرار داده است.

* اداره کل ورزش و جوانان نیز سالن تختی را ساعاتی در اختیار تیم والیبال آقایان سالمند قرار داده است.

* اداره کل بهزیستی استان همدان با ارائه رهنمودهای کارشناسی لازم و تامین اعتبار برخی از نیازهای بنیاد همواره یکی از حامیان اصلی مادی و معنوی بنیاد فرزانگان همدان  بوده است.

لذا از این دستگاهها که بنیاد را در جهت تحقق اهداف یاری می نمایند کمال قدر دانی و تشکر را داریم .