در راستای تعامل با سایر انجمن های توانبخشی در روز یکشنبه  ۲۵ آذر ماه سال جاری  با دعوت از مدد جویان مرکز بهبود به اتفاق هیات مدیره آن مرکزکه یکی از سازمانهای مردم نهاد تحت نظارت بهزیستی میباشد مراسم شب چله به سرپرستی خانم مهین موتاب رابط امور خیریه این مرکزوبا حضور جمعی از خیرین بنیاد فرزانگان برنادلان همدان در یکی از هتل رستورانهای شهرهمدان برگزار شد.