مختصری از سابقه بنیاد فرزانگان   برنا دلان همدان

به دنبال بخشنامه ی اداره کل بهزیستی استان به کلیه ادارات همدان در سال ۱۳۸۶ ، که طی آن خواسته شده بود ترتیبی اتخاذ گرددکه بازنشستگان گرد هم آمده و با خود یاری یکدیگر کانونی در راستای گذران اوقات فراغت تاسیس نمایند ، کانونی تحت عنوان ” حبیب ابن مظاهر ” به سرپرستی آقای محمودی تاسیس شد. این کانون که توسط یک شورای ۱۵نفره نظارت می شد ، از بازنشستگان بالای شصت سال ثبت نام ، و برنامه های گذران اوقات فراغت سالمندان بالای شصت سال را با همکاری و خود یاری جامعه ی هدف به مورد اجراقرارمی داد.

در سال ۱۳۸۷ این کانون با نام جدید”کانون برنادلان ادیب الوند ” با تغیر مدیریت به کار خود ادامه داد . بار دیگر در سال ۱۳۸۸نام کانون  به ( توانبخشی برنا دلان الوند ) با همان اهداف در خدمت سالمندان بازنشسته قرار گرفت . در سال ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد دبیر خانه شورایعالی سالمندان کل کشور نام تشکل به بنیاد فرزانگان برنا دلان همدان تغیر داده شد و تحت مدیریت شاد روان هوشمند کمانگر به کار خود ادامه داد.