مجمع عمومی  : با حدود ۳۰۰ نفر اعضا

هیئت مدیره شامل =  آقای محمود محسنی  به عنوان رئیس   هئیت مدیره ، نایب رئیس خانم فخرالزمان منوچهری  ، اعضا اصلی  هیئت مدیره  آقای حسین شریفی و آقای حسن سموات اکباتان و خانم پروین افراسیابی   

مدیر عامل : آقای رضا زرین صدف  

  بازرس : آقای پرویز ذوالفقاری 

و آقای علی زمانی عضو علی البدل و روابط عمومی و خانم کاشانی بازرس علی البدل و کار پرداز