مجمع عمومی        :  حدود ۳۰۰ نفر اعضا

هیئت مدیره شامل :  آقای محمود محسنی  به عنوان رئیس   هئیت مدیره ،  خانم فخرالزمان منوچهری نایب رئیس ،   آقای حسین شریفی و آقای حسن سموات اکباتان و خانم پروین افراسیابی اعضا اصلی  هیئت مدیره 

مدیر عامل : آقای رضا زرین صدف  

بازرس      : آقای پرویز ذوالفقاری 

و آقای علی زمانی عضو علی البدل و روابط عمومی و خانم کاشانی بازرس علی البدل و کار پرداز