در جهت تعامل بنیاد فرزانگان برنادلان همدان با  با نهاد ها و ارگانها

امروز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ مدیر کل محترم بهزیستی استان همدان جناب آقای الوند به اتفاق ریاست محترم بهزیستی شهرستان همدان و مسئول روابط عمومی اداره کل وسرکار خانم زارعی کارشناس معین امور سالمندان اداره کل بهزیستی از مرکز بنیاد فرزانگان برنادلان همدان بازدید فرمودنددر این بازدید درمورد پاره ای از مسائل و مشکلات بنیاد فرزانگان از جمله موضوع  تشکیل جلسه شورای ملی سالمندان استان ، نظارت و کارشناسی امور سالمندان و جلسه اخیر در دفتر شهردار همدان و . . . بحث و گفتگوبعمل آمد در نهایت مقرر گردید مواردی بوسیله هیئت مدیره بنیاد فرزانگان پیگیری وبه اداره کل بهزیستی استان گزارش گردد. همچنین آقای الوندضمن ارائه طریق و نظر مساعد نسبت به مطالب مطرح شده  از سوی هیئت مدیره بنیاد اظهار داشتند حدوداً در یک ماه آینده با همکاری سایر ارگانهای ذیربط نسبت به تشکیل جلسه شورای مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.