– ( زیبائی رایگان است )-

آقای هنرمندی در نمایشگاهی گلدان می فروخت . خانمی نزدیک شد و اجناس او را بررسی کرد . بعضی بدون تزئین بودند اما بعضی دیگر طرحهای ظریفی داشتند.

خانم قیمت گلدانها را پرسید و شگفت زده دریافت که قیمت همۀ آنها یکی است.

او پرسید چرا گلدانهای نقش دار و گلدان های ساده یک قیمت هستند؟ !! چرا برای گلدانی که وقت و زحمت بیشتری برده است همان پول گلدان ساده را می گیرید ؟ !

فروشنده لبخندی بر لبانش نشست و گفت : من هنرمندم ، قیمت گلدانی را که ساخته ام می گیرم. ” زیبائی ” رایگان است.

                                            *************

نکته ها :

  • زن ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی شوند. بلکه اگر دوست داشتنی باشند ، زیبا بنظر می رسند.
  • بچّه ها هرگز مادرشان را زشت نمی دانند.
  • اگر کسی یا جائی را دوست داشته باشید. آنها را زیبا خواهید یافت .زیرا حسن زیبا دیدن همان ” عشق  ”  است.

*************

تقوا چیست ؟

شاگردی از عابدی پرسید :  تقوا را برایم توصیف کن .

عابد گفت : اگر از زمینی که پر از خار و خاشاک بود مجبور به گذر شدی چه می کنی ؟

شاگرد گفت : پیوسته مواظب هستم و با احتیاط راه می روم تا خود را حفظ کنم.

عابد گفت : در دنیا نیز چنین کن . تقوا همین است.

از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن و هیچ گناهی را کوچک مشمار ، زیرا کوهها با آن عظمت و بزرگی از سنگهای کوچک درست شده اند .

گرد آوری : محمد رضا جلیلی نژاد