مراسم اهداء جوائزبه برندگان مسابقه مشاعره ومسابقات رشته ورزشی دارت بانوان

درتاریخ هجدهم مهر ماه ۹۸ عصر روز پنجشنبه در انجمن ادبی بنیاد فرزانگان مطابق روال جاری توسط تعدادی از اعضاء اشعاری قرائت شد. سپس بین سه نفر از بانوان داوطلب مشاعره مسابقه ای صورت گرفت که در نهایت خانمها مصباحی و منوچهری برنده شده و جوائز خود را دریافت کردند.

همچنین  ازسری مسابقات بانوان در هفته سالمندکه در سه گروه سه نفره برگزار شده بود. و خانمها  حیدری وسهرابی و کدخدازاده از گروه خود مقام اول را کسب کرده بودند. در این جلسه جوائز خود را دریافت نمودند.