والیبال ، تنیس روی میز ، شطرنج ، دارت ، طناب کشی در مناسبتهای مخصوص انجام میشود