آقایان:

والیبال و بدن سازی و آمادگی جسمانی ، تنیس روی میز و شطرنج  روزهای فرد در سالنهای امور تربیتی آموزش و پرورش ، باشگاه کارگران و سالن تختی همدان