بانوان :

بدن سازی و آمادگی جسمانی ، دارت ، طناب کشی ، شنا ، یوگا در سالن امور تربیتی آموزش و پرورش و دفتر بنیاد فرزانگان همدان