کارگاه مراقبت از سالمندی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

۲۹ دی ماه ۹۷

امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ با توجه به هماهنگی بعمل آمده از روزهای قبل در جهت حفظ سلامتی سالمندان یک دوره کلاس کار گروه آموزشی مراقبان حفظ سلامتی شهروندان ارشد ( سالمندان )  با حضور مسئولین و مراقبین سلامت استان با شرکت تعدادی از اعضاء بنیاد فرزانگان برنا دلان همدان در دانشکده علوم پزشکی همدان برگزار شد.

در این جلسه که از ساعت ۵/۹ الی ۱۳ ادامه داشت در سه کار گروه جداگانه مطالبی در موارد حفظ تعادل حرکتی سالمندان و روشهای پیشگیری از سقوط ، تغذیه در دوران سالمندی و مسائل روانی سالمندان تست هاو آزمایشهائی  بعمل آمد. همچنین در خصوص سه موضوع یاد شده بوسیله پزشکان مربوطه آموزشها و توصیه هائی ارائه گردید.