منشور اخلاقی :

تحقیقات به عمل آمده نشانگر رشد روز افزون جمعیت سالمندان در جهان به خصوص در ایران عزیزما می باشد، و از آنجایی که این قشر فرهیخته و آسیب پذیر در دین و فرهنگ ما جایگاه خاصی در خانه و خانواده و اجتماع برخوردار بوده اند و هستند لذا در راستای حمایت از سالمندان و احترام و تکریم و توجه به نیاز های خاص این قشر بزرگوار بر آن شدیم که با کمک از مصوبات و آییننامه های اجرایی بهزیستی کشور و با توجه به اساسنامه بنیاد فرزانگان برنا دلان همدان را مبتنی بر اصل تکریم انسانی و توجه به بهداشت روانی و تاکید بر سلامت و رفع نیاز های سالمندان در جهت بودن با همسالان و ایجاد زنجیره تفاهم و دوستی متقابل و تقویت قوای جسمانی و حرکتی آنان ، مورد توجه قرار دهیم که موفقیت آن در گرو همکاری و همراهی اعضای محترم بنیاد خواهد بود . رئوس این اهداف به قرار زیر می باشد :

۱-       حمایت از سالمندانی که دوران بازنشستگی خود را طی می کنند .

۲-       تلاش در جهت ارتقاء ارزش های انسانی و اخلاقی سالمندان

۳-       برنامه ریزی جهت رشد اهداف سلامت جسمی و روانی سالمندان

۴-       ایجاد وفاق و همدلی بین گروه های هم سال

۵-       ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی جهت برخور داری از امکانات ورزشی جهت سالمندان

۶-       برگزاری تمرینات ورزشی به منظور تامین سلامت جسمی و حرکتی سالمندان

۷-       توجه به نیاز های روانی سالمندان و برگزاری انجمن های ادبی و فرهنگی

۸-       برنامه ریزی در جهت برگزاری مراسم مذهبی و عبادی

۹-       هماهنگی و برنامه ریزی جهت مشارکت در مسافرت های دسته جمعی درون و برون استانی

۱۰–    تشکیل کلاسهای قرآن و زبان خارجه و شطرنج و یوگا بمنظور تقویت حافظه و رشد فکری سالمندان