آگهی فراخوان خاطره نویسی نوبت دوم

 آگهی فراخوان خاطره نویسی نوبت دوم بدین وسیله به اطلاع اعضاء محترم بنیاد فرزانگان برنادلان همدان میرساند از آنجائیکه در نظر است باشگاه خبر نگاران سالم...

بایگانی‌های اجتماعی - بنیاد فرزانگان برنادلان همدان